ANTIN KONEURAKOINTI
Koneurakointia maan alta latvojen yli

Mo­ni­puo­lis­ta ko­neu­ra­koin­tia Sas­ta­ma­las­ta. 

Yritys on saanut alkunsa lop­pu­mat­to­mas­ta kiin­nos­tuk­ses­ta trak­to­ri­töi­den suuntaan.

Polte trak­to­ri­töi­hin johti yrityksen pe­rus­ta­mi­seen vuosien työ­ko­ke­muk­sen jälkeen vuonna 2009. Useilla eri maan­vil­je­li­jöil­lä ja ura­koit­si­joil­la työs­ken­te­ly on antanut mah­dol­li­suu­den oppia ja nähdä monet eri työtavat ja koneet.
Jatkuva kou­lut­tau­tu­mi­nen ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to yhdessä ovat luoneet vankan pohjan tarjota it­se­näi­se­nä yrit­tä­jä­nä pal­ve­lui­ta niin entisille työ­nan­ta­jil­le, kuin uusille yh­teis­työ­kump­pa­neil­le ja yk­sit­täi­sil­le hen­ki­löil­le­kin. Aluksi kou­lun­käyn­nin oheen pe­rus­tet­tu yritys on laa­jen­tu­nut voi­mak­kaas­ti myös maa­ta­lous­töi­den ul­ko­puo­lel­le, mutta trak­to­riu­ra­koin­ti on edelleen yrityksen suurin pää­toi­mia­la, joskin maa­ta­lous­u­ra­koin­nin suh­teel­li­nen osuus on va­li­tet­ta­vas­ti jat­ku­vas­ti vä­hen­ty­nyt.
Laa­du­kas­ta työtä sopivalla hinnalla:
Töitä tehdään tunti, urakka tai yk­sik­kö­hin­noin.  Isommissa työmaissa  kannattaa kysyä päivän tarjousta.